ราวกันตกสแตนเลส 3
ราวกันตกสแตนเลส 3 
ราวกันตกกระจก อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ราวนี้ประกอบด้วย เสาและราวบนซึ่งเป็นสแตนเลสกล่องผิว Hair line ,ราวมือจับเป็นท่อสแตนเลสกลม และกระจกเป็นกระจกเทมเปอร์ความหนา 12 มม. 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com