ราวกันตกสแตนเลส 11
ราวกันตกสแตนเลส 11 
ราวกันตกสแตนเลส ภายในโรงงานสินสงวนแอนด์ซันส์ ราวประกอบด้วย เสาและราวบนเป็นสแตนเลสแบน (Flat bar) และใช้ลวดสลิงขึงแทนราวซอย 

คุณชลาลัย    คูศิริเวฬุวรรณ

มือถือ 081-654-0011

E-mail : stainlessck@hotmail.com