stainlessck@hotmail.com|081-654-0011

การแบ่งประเภทของราวบันไดสแตนเลส

ราวบันไดสแตนเลส (Stainless Handrail) จะมีความแตกต่างตามการออกแบบของสถาปนิก และแตกต่างตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ราวบันไดสแตนเลส สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

 1. ราวสแตนเลสทั่วไป ซึ่งจะแตกต่างกันตามรูปแบบของท่อสแตนเลสที่ใช้ ขนาดและความหนาของสแตนเลสที่ใช้
 2. ราวกระจก จะใช้กระจกนิรภัย (Tempered) ,กระจกลามิเนต (laminate) หรือกระจกเทมเปอร์ลามิเนต ความหนาของกระจกโดยทั่วไป 10-12 มม. ผสมผสานกับเสาสแตนเลส ทำให้ได้ราวกระจกที่สวยงามและดูทันสมัย
 3. ราวมือจับติดผนัง จะมีลักษณะเป็นราวเดี่ยวยึดเกาะติดกับผนัง เช่น ราวบันไดทางลงรถไฟฟ้าในบางสถานี
 4. ราวบันไดวน เป็นราวที่มีลักษณะโค้งตามบันไดวน ความสวยงามของราวประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการดัดโค้งและการติดตั้งของช่างติดตั้ง

 ส่วนประกอบของราวบันได ประกอบด้วย

 1. ราวจับ เพื่อใช้สำหรับยึดจับเวลาขึ้นลงบันได โดยทั่วไปใช้ สแตนเลสกลม, สแตนเลสกล่อง หรือ ไม้รูปทรงสี่เหลี่ยม หรือทรงกลม
 2. เสา ทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง และรับน้ำหนักของราว ทั้งนี้ข้อควรระวัง คือ การวางระยะเสาต้องมีความเหมาะสม กรณีที่ระยะห่างมากเกินไปจะทำให้เกิดการแอ่นตัวของราวได้ ซึ่งจะทำให้ราวไม่แข็งแรง และทำให้ราวไม่แข็งแรงสามารถโยกได้ โดยทั่วไประยะระหว่างเสาจะมีค่าประมาณ 1 เมตร
 3. ราวซอย หรือ ตัวซอย ทำหน้าที่ในการป้องกันการพลัดตกจากบันได ทั้งนี้ควรวางระยะระหว่างตัวซอยไม่ให้ห่างมากเกินไป เพื่อป้องกันการมุดพลัดตกของเด็กเล็ก (ในบางกรณี ราวบันไดอาจจะใช้กระจกแทนตัวซอยก็ได้)
 4. เพลท (Plate) และปุ๊ก ทำหน้าที่ในการยึดราวบันไดกับพื้น เพื่อให้ราวบันไดมีความแข็งแรง ไม่โยกคลอน ทั้งนี้งานภายนอกอาคารควรใช้เพลท และน้อตสแตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การเลือกรูปแบบราวบันไดสแตนเลส ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

 1. ราวบันไดต้องมีความแข็งแรง มั่นคง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ระยะระหว่างตัวซอยกั้นไม่ควรน้อยเกินไป หรือระยะระหว่างเสาไม่มากเกินไป เพื่อป้องกันการมุดลอดของเด็ก เป็นต้น
 2. ราวบันไดมีความสวยงาม ความทันสมัย ทั้งการออกแบบและคุณภาพ
 3. เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของบ้านหรืออาคาร รวมถึงเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน